Montessori a Mindfulness

Všímavé učenie

Mindfulness rodičia intuitívne inklinujú k Montessori.
Je to prirodzené. Táto výchovná a učebná metóda, ktorú založila Marie Montessori je založená na všímavosti.

Pomocou Montessori môžete svojmu dieťaťu poskytnúť starostlivé prostredie, ktoré spĺňa jeho špecifické vývojové potreby a záujmy. Dieťa sa prirodzene vzdeláva prostredníctvom činnosti a jeho osobnosť sa rozvíja vďaka slobode.

10 princípov Montessori

Úcta k dieťaťu

Veľká časť filozofie Montessori vychádza z hlbokej úcty k deťom. Tá zahŕňa rešpektovanie jedinečnosti každého dieťaťa, jeho slobody voľby, pohybu, opravovanie vlastných chýb a prácu vlastným tempom.

Vstrebávací zmysel

Výskum Marie Montessori ukázal, že prvých šesť rokov života je pre vývoj dieťaťa najdôležitejších. Túto fázu nazvala obdobím "absorpčnej mysle", aby popísala schopnosť dieťaťa ako huby vstrebávať informácie z okolia. V tomto období sie dieťa rýchlejšie vytvára predstavu o svete a buduje základy svojej inteligencie a osobnosti.

Citlivé obdobia

Pri práci s deťmi doktorka MOntessori vypozorovala, že prechádzajú zvlášť citlivými fázami vývoja, kedy sú najlepšie pripravené osvojiť si určité oblasti znalostí a schopností. Tieto štádia označila ako "senzitívne obdobia", ktoré v podstate popisujú okná príležitostí k učeniu. Medzi charakteristické znaky senzitívnych období patrí: Intenzívne sústredenie, opakovanie, oddanosť úlohe a značne dlhé obdobie sústredenia.

Celostné učenie

Montessori sa zameriava na rozvíjanie potenciálu každého dieťaťa tým, že mu poskytuje skúsenosti, ktoré podporujú jeho intelektuálny, fyzický, emomcionálny a sociálny rozvoj. Všetky aspekty vývoja a učenie detí sa vzájomne prelínajú a sú považované za rovnako dôležité.

Individuálny prístup

Montessori je prispôsobené každému dieťaťu na základe jeho jedinečného stupňa vývoja, záujmov a potrieb. Ako všímavý rodič sledujete každý pokrok dieťaťa a aktívne podporujete jeho ďalší rozvoj.

Voľnosť pohybu a možnosť voľby

Deti sa najlepšie učia, keď majú voľnosť pohybu, môžu si samé vyberať aktivity a riadiť sa svojimi záujmami.

Pripravené prostredie

Poskytnite dieťaťu starostlivo pripravený priestor na učenie, kde má všetko svoj účel a miesto. je tu zreteľný zmysel pre poriadok, ktorý deťom pomáha rozvíjať logické myšlienkové procesy. Základnou myšlienkou je "poriadok v prostredí a mysli". V tomto priestore môže dieťa slobodne rozvíjať svoje záujmy, vyberať si aktivity a postupovať svojim vlastným tempom.

Vnútorná motivácia

Montessori zastáva názor, že učenie je samo o sebe odmenou. Dieťa tak získava pocit úspechu z toho, že je schopné dokončiť danú činnosť a dokáže ju urobiť samostatne.

Nezávislosť

Monetssori je výchovou k samostatnosti. považuje deti za rodených žiakov, ktorí sú schopní a ochotní sa učiť sami, pokiaľ im poskytnete správne podnety. Konečným cieľom Montessori je nezávislosť.

Samovzdelávanie

Jedným z hlavných princípov metódy Montessori je koncept samovzdelávania. Vychádza z presvedčenia, že deti sú schopné a ochotné učiť sa samé, pokiaľ majú zaujímavé podnety na učenie.

Izbička ako pripravené prostredie

Poskytnite dieťaťu vhodný priestor, v ktorom môže rozvíjať svoju všímavosť

Deti zíksvajú znalosti prostredníctvom skúseností s prostredím. Pripravené prostredie je kľudným a štruktúrovaným priestorom, kde Vaše dieťa vie, čo môže očakávať. Izbičku zariaďte tak, aby v nej bol priestor pre pohyb, učenie, objavovanie a skúmanie.

Ako zariadiť izbu:

Nábytok

Dieťa zažíva frustráciu vo svete veľkých dospelých. Preto izbičku zariaďte bezpečným detským nábytkom. Vybavte ho prístupnými, nízkymi otvorenými policami. Interiér navrhnite tak, aby podporoval samostatnosť a sebaovládanie dieťaťa.

Usporiadanosť a farebná paleta

Zamerajte sa na čisté, usporiadané a organizované prostredie s neutrálnou farebnou paletou. V izbe použite čo najviac prírodných materiálov.

Realistická výbava

Montessori kladie dôraz na reálnu skúsenosť. Keď sa dieťa učí napríklad spoznávať zvieratá, použite ich skutočné fotografie namiesto plyšových alebo plastových náhrad.

Sloboda a voľba

Dieťa by malo v pripravovanom prostredí zažívať slobodu pohybu, slobodu voľby a slobodu času. Izbička mby mala poskytovať zázemie, kde sa môže venovať svojim aktivitám kedykoľvek chce a ako dlho chce.

Harmónia

Dieťa by sa malo vo svojom prostredí cítiť príjemne a bezpečne. Pocity kľudu a harmónie sú pre učenie, koncentráciu a objavovanie záasadné.

Sprievodca všímavým učením

Pre deti od narodenia do 2 rokov
Prvé krôčiky k nezávislosti

V tomto vývojovom období sa deti vzdelávajú prostredníctvom pohybu, objavovania, skúmania a spojenia. Učenie je zamerané na pohybové schopnosti, rozvoj jazyka, vývojové míľniky, rozvoj jemnej motoriky, sociálne schopnosti a radosť každého dieťaťa.

Čo všetko by sa malo dieťa naučiť?

 • Používať jednoduché gestá
 • Objavovať objekty rôznymi spôsobmi
 • Vybrať si aktivitu a rozvíjať ju
 • Hrať si po boku ostatných detí
 • Poznať názvy častí tela, farby a tvary
 • Začať používať jednu až dve slovné frázy
 • Preukazovať schopnosti nezávislosti, ako sa samokŕmenie
 • Dosiahnuť míľniky fyzického rozvoja, ako je plazenie, chôdza, lezenie a skákanie

Pre deti od 2 do 3 rokov
Rozvoj praktických skúseností

Montessori motivuje deti v batoľacom veku k praktickému učeniu, ktoré je aktívne, riadi sa vlastným tempom a je založené na reálnych skúsenostiach. Učenie sa zameriava na rozvoj nezávislosti, sociálnych schopností, sebadôvery a solídnej základne v príprave na budúce učenie.

Čo všetko by sa malo dieťa naučiť?

 • Dokázať identifikovať bežné predmety, časti tela a farby podľa názvu
 • Rozpoznávať číslice a vedieť počítať
 • Hovoriť vo vetách, vyjadrovať myšlienky a pocity
 • Zúčastniť sa  pohybových aktivít
 • Vedieť použiť "kliešťový" úchop pri písaní a kreslení
 • Ukazovať sebavedomie a dobre komunikovať s ostatnými
 • Vedieť používať všetky zmysly (zrak, čuch, chuť, sluch, hmat)
 • Preukázať schopnosti riešiť problémy a prejaviť zvedavosť

Pre deti od 3 do 6 rokov
Podpora a starostlivosť pre školu a život

V tomto vývojovom období sa deti vzdelávajú prostredníctvom pohybu, objavovania, skúsmania a spojenia. Učenie je zamerané na pohybové schopnosti, rozvoj jazyka, vývojové míľniky, rozvoj jemnej motoriky, sociálne schopnosti a radosť každého dieťaťa.

Čo všetkoo by sa malo dieťa naučiť

 • Tvoriť jednotlivé písmená a číslice
 • Rozpoznávať číslice a a vie počítať
 • Čítať jednoduché vety a tvorí fonetické slová
 • Dokázať napísať a rozpoznať svoje vlastné meno
 • Uvedomiť si desiatkovú sústavu, sčítanie a odčítanie
 • Zapájať a sa do pohybových aktivít a dodržiavať pravidlá hry
 • Ukazovať sebavedomie a dobre komunikovať s ostatnými
 • Vedieť sa sústrediť a pracovať samostatne
 • Reagovať na výzvy a ukazovať schopnosti pri riešení problémov

Beggs inšpirácie

pre učenie a trénovanie všímavosti

Poskytujte dieťaťu každý deň zmyslové zážitky

Dieťa sa od 3 roku života stáva prieskumníkom. Učí sa rozlišovať medzi rôznymi vôňami, zvukmi a textúrami. Ponúknite mu materiály, ktoré stimulujú jeho zmysly. Môžete svoju ratolesť povzbudzovať, aby Vám v záhrade pomohla so zberom ovocia alebo v kuchyni s ručním miesením cesta.

Povzbuďte svoje dieťa k  precvičovaniu pozornosti

Dajte dieťaťu príležitosť na tréning koncentrácie. Stačí keď pripravíte jednoduchú aktivitu, ktorá ho zabaví. Môžete pred dieťatko položiť plechovku s mliekom Beggs a sledovať, čo s ňou urobí.

Pomôžte svojmu dieťaťu spojiť sa s prírodou

Poskytnite dieťatku príležitosť pozorovať, dotýkať sa, ochutnávať a manipulovať s vecami vo svojom okolí. Ak budete nabudúce vonku, povzbuďte ho, aby sa zastavilo a privoňalo ku kvetom.

Cvičte "meditáciu" v chôdzi

Povzbuďte svoje dieťa, aby chodilo po čiarach nakreslených alebo nalepených na podlahe či chodníku. Posiľníte jeho koncentráciu či zmysel pre rovnováhu. Chôdza po čiare môže byť doprevádzaná hudnou. Dieťa by sa malo pohybovať v jej rytme.

Nechajte dieťa, nech si vyberie aktivitu, ktorá ho baví

Pripravte pre svoju ratolesť zaujímavé podnety, z ktorých si môže vybrať činnosť podľa svojich záujmov. Môže Vám poslúžiť tiež usmievavá Beggs krabica. Je vyrobená z kartónového papieru, ktorý priťahuje malých umelcov. Ich vzhľad a veľkosť motivuje tiež k ďalšícm vydareným kúskom.
Dojčenská výživa by mala byť používaná len na odporúčanie lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Potravina na špeciálne výživové účely.