Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a pravidlá používania webových stránok a používania súborov cookies pre webové stránky spoločnosti Simply nature, s.r.o., so sídlom V záhradkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 108 19 321, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 348990 (ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov”).

Nižšie Vás spoločnosť Simply nature, s.r.o., V zahrádkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 108 19 321, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 273525 (ďalej len “Spoločnosť”) informuje o spôsobe zhromažďovania, využívania a ochrany informácií, ktoré môžete spoločnosti poskytnúť pri používaní internetovej stránky spoločnosti https://www.beggs.sk/ (ďalej len “internetová stránka Spoločnosti” alebo “webové stránky” a jednotlivo ako “internetová stránka spoločnosti” alebo “webová stránka”).

Pred vyplnením akýchkoľvek údajov alebo registráciou na webovej stránke Spoločnosti si pozorne prečítajte nižšie uvedené informácie. Upozorňujeme, že vstupom na ktorúkoľvek z webových stránok Spoločnosti alebo použitím akýchkoľvek informácií nachádzajúcich sa na webových stránkach Spoločnosti vyjadrujete súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a zaväzujete sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

1. Autorské práva

Spoločnosť je oprávnená v súlade so zákonom č. 121/2000 Z. z., autorský zákon, v znení neskorších predpisov, vykonávať majetkové práva k webovým stránkam Spoločnosti.

Spoločnosť vlastní všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Spoločnosť umiestňuje na webových stránkach Spoločnosti, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých obrázkov na webových stránkach, ako aj k výberu a usporiadaniu súborov obsiahnutých na webových stránkach Spoločnosti.

Údaje obsiahnuté na webovej lokalite Spoločnosti podliehajú ochrane autorských práv a ochrane podľa patentových režimov alebo ochranných známok a akékoľvek ich používanie, kopírovanie, rozmnožovanie alebo iné nakladanie s nimi používateľom na komerčné účely je zakázané. V prípade nekomerčného použitia je používateľ povinný zachovať všetky upozornenia alebo odkazy na autorské práva alebo podobné práva. Spoločnosť nezodpovedá používateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s obsahom webovej stránky spoločnosti a v dôsledku prerušenia jej prevádzky. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať webové stránky Spoločnosti bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Presnosť údajov

Napriek všetkým snahám o zabezpečenie správnosti, aktuálnosti a presnosti informácií na webovej stránke spoločnosti, spoločnosť nemôže zaručiť správnosť, presnosť alebo aktuálnosť žiadnej z informácií. Spoločnosť za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody alebo dôsledky používania informácií uvedených na webovej stránke Spoločnosti alebo spoliehania sa na ne.

3. Názov a kontaktné údaje subjektu zodpovedného za spracovanie osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje spracúvané Spoločnosťou ako prevádzkovateľom údajov [podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”)].

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Simply nature, s.r.o., sídlo V záhradkách 1952/50, Žižkov, 130 00 Praha 3, e-mail: gdpr@simplynature.cz.

4. Oblasť pôsobenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zhromažďovanie osobných údajov na webovej stránke spoločnosti a následné spracovanie týchto údajov spoločnosťou.

Tieto zásady slúžia aj na poskytnutie informácií podľa článkov 13 a 14 GDPR týkajúcich sa spracovania údajov nad rámec ich zhromažďovania prostredníctvom tejto webovej stránky. Z tohto dôvodu vám v konkrétnych prípadoch poskytneme aj samostatné zásady spracúvania údajov pre konkrétne činnosti spracúvania.

5. Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov a povaha a účel spracovania

Nižšie sú uvedené účely, na ktoré zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, a právne základy ich používania. Upozorňujeme, že nie všetky nižšie uvedené spôsoby použitia sa budú týkať každej osoby.

 • Keď navštívite webovú stránku spoločnosti

Ak ste na webovej lokalite Spoločnosti, prehliadač používaný vo vašom zariadení automaticky odošle informácie nášmu webovému serveru. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do súboru protokolu. Bez vášho zásahu sa automaticky zhromažďujú a ukladajú, kým sa po 12 mesiacoch automaticky nevymažú:

IP adresa zariadenia, z ktorého bola webová stránka načítaná,

 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL stiahnutého súboru,
 • webová lokalita, z ktorej ste prišli (odkazujúca URL),
 • webová stránka načítaná z webovej stránky,
 • prehliadač vo vašom zariadení a prípadne operačný systém a názov poskytovateľa prístupu.

Uvedené údaje spracúvame na tieto účely:

 • na zabezpečenie bezproblémového pripojenia k webovej lokalite,
 • na zabezpečenie pohodlného používania webovej stránky,
 • na analýzu bezpečnosti a stability systému,
 • na iné administratívne účely.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 prvá veta písm. f) nariadenia GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov. V žiadnom prípade nepoužívame zhromaždené údaje na účely vyvodzovania záverov o vás.

Okrem toho používame súbory cookie, keď navštívite webové stránky spoločnosti. Podrobnejšie informácie o nich nájdete v článku 6 týchto zásad ochrany osobných údajov.

 • Keď nás kontaktujete e-mailom

S akýmikoľvek otázkami sa na nás môžete obrátiť na adrese gdpr@simplynature.cz, mail@simplynature.cz alebo prostredníctvom kontaktného formulára uverejneného na webovej stránke Spoločnosti.

Keď tak urobíte, osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, budú uložené. Právnym základom pre spracovanie údajov na účely kontaktovania je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili po spracovaní vašej žiadosti, vymažeme, ak už nie sme právne oprávnení alebo povinní ich ďalej spracúvať.

 • Ak sa prihlásite na odber nášho newslettera, v ktorom vás budeme informovať o novinkách a zľavách

Ak si ako návštevník webovej stránky spoločnosti želáte dostávať newsletter alebo obchodné oznámenia, spracúvame osobné údaje, ktoré nám na tento účel poskytnete, na základe vášho súhlasu, a to vždy v rozsahu vašej e-mailovej adresy a vášho mena. Ak nám poskytnete aj iné identifikačné údaje (napr. vaše priezvisko), budeme na uvedené účely spracúvať aj tieto údaje. Obchodné oznámenia, ktoré vám zasielame, sa vždy týkajú len našich vlastných služieb a produktov, ktoré distribuujeme a/alebo predávame.

Vaše osobné údaje začneme spracúvať až po tom, ako vyplníte svoje údaje v príslušnom formulári na zasielanie noviniek a následne potvrdíte svoje želanie dostávať novinky podľa pokynov v e-maile, ktorý od nás dostanete. Ak svoje želanie dostávať newsletter nepotvrdíte, vaše údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať, kým svoj súhlas neodvoláte. Po uplynutí tohto obdobia ich budeme spracúvať len vtedy, ak to ustanovujú osobitné právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov, a to len v obmedzenom rozsahu na nevyhnutný čas.

Súhlas s týmto spracovaním vašich osobných údajov udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na príslušný odkaz v zaslanom informačnom bulletine, alebo zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@simplynature.cz, alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu nášho sídla uvedenú v článku 3. Zásady ochrany osobných údajov. 

 • Keď sa zúčastníte súťaže

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti so súťažami je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Účelom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti so súťažami je plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou o účasti v súťaži. V prípade spracúvania vašich osobných údajov v kontexte súťaží dochádza k vymazaniu údajov po úplnom ukončení súťaže a uplynutí 6 mesiacov od ukončenia súťaže. V prípade, že sa stanete výhercom, vaše osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia súťaže, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú dlhšiu dobu.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu stanovenom v pravidlách konkrétnej súťaže.

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súvislosti s vašou účasťou v súťaži môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@simplynature.cz alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu nášho sídla uvedenú v bode 3. Zásady ochrany osobných údajov. V takom prípade sa už nebudete môcť zúčastniť na súťaži. Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené počas účasti v súťaži, budú v tomto prípade vymazané.

5.5 Keď nám pošlete alebo zverejníte recenziu produktu

Ak nám pošlete alebo zverejníte na našej webovej stránke alebo v sociálnych médiách recenziu našich výrobkov, ktoré ste si zakúpili a vyskúšali.

Recenziu poskytujete dobrovoľne a vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@simplynature.cz alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu nášho sídla uvedenú v bode 3. Zásady ochrany osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nemáte teda povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel.

6. Cookies

S cieľom zlepšiť služby, ktoré vám poskytujeme, používa webová stránka spoločnosti súbory cookie. Ide o malé súbory, ktoré ukladajú informácie o vašom webovom prehliadači, nie o vás. Niektoré súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky Spoločnosti, iné sa používajú na zlepšenie kvality webovej stránky a spokojnosti používateľov.

Používame aj súbory cookie tretích strán, ktoré pochádzajú z inej domény, ako je doména webovej lokality Spoločnosti, ktorú navštevujete, a ktoré používame na reklamné a propagačné účely.

Podľa právnych predpisov môžeme ukladať súbory cookie vo vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku webovej lokality Spoločnosti. Na všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Používané súbory cookie sa líšia dátumom skončenia platnosti. Podrobne sú uvedené v časti „Súbory cookie“.  

Čo konkrétne umožňujú súbory cookie?

 • Zapamätať si vaše prihlasovacie údaje, aby ste ich nemuseli zakaždým zadávať;
 • zabezpečiť bezpečnosť po prihlásení;
 • zabezpečiť konzistentnosť a správne fungovanie celej webovej stránky;
 • zapamätať si miesto, ktoré ste navštívili v určitom poradí;
 • skrátiť čas načítania navštívených stránok;
 • prispôsobiť a správne zacieliť reklamu;
 • analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov a
 • zlepšenie používateľského zážitku z webovej lokality s cieľom zlepšiť online služby.

Aké typy súborov cookie používa webová lokalita spoločnosti?

V súčasnosti spoločnosť používa len technické súbory cookie uvedené nižšie. V prípade, že spoločnosť používa iné súbory cookie, budete na to upozornení prostredníctvom lišty so súbormi cookies, ktorá sa zobrazí pri načítaní webovej stránky. Tieto nové súbory cookies budú zároveň popísané v tomto dokumente a v časti “Súbory cookies”.

 • Technické a nevyhnutné (povinné) súbory cookies

Tieto súbory cookies potrebujeme na to, aby sme vám mohli ponúknuť správne fungujúcu webovú lokalitu spoločnosti a aby ste mohli využívať nami poskytované služby.

Ako môžem konkrétne upraviť nastavenia súborov cookies?

Keďže ide o technické súbory cookie, váš súhlas so súbormi cookie sa zo zákona nevyžaduje. Tieto technické súbory cookie sa používajú len na zabezpečenie základného fungovania webovej stránky. Údaje získané pomocou technických súborov cookie sa nespracúvajú na žiadne iné účely.

Ako nastaviť alebo upraviť/zmeniť súhlas so súbormi cookie (ak sa vyžaduje) nájdete v časti „Súbory cookie “.

Kde nájdem zoznam a nastavenia súborov cookie používaných na webovej doméne spoločnosti?

Zoznam nájdete tu v časti „Cookies“.

7. Prenos údajov

Vaše osobné údaje prenášame tretím stranám (príjemcom), ak:

 • ste udelili výslovný súhlas na jeden alebo viacero konkrétnych účelov podľa článku 6 ods. 1 prvej vety písm. a) GDPR;
 • sprístupnenie podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a neexistuje dôvod domnievať sa, že máte prevažujúci oprávnený záujem na tom, aby vaše údaje neboli sprístupnené;
 • ak existuje zákonná povinnosť zverejniť údaje podľa článku 6 ods. 1 prvej vety písm. c) GDPR;
 • ak je to právne prípustné na plnenie zmluvných povinností podľa článku 6 ods. 1 prvej vety písm. b) GDPR;
 • máme osobné údaje spracované v súlade s článkom 28 GDPR.

8. Príjemcovia, sprostredkovatelia

Osobné údaje, ktoré má Spoločnosť k dispozícii, sa spracúvajú a uchovávajú v rámci Spoločnosti. Ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase alebo oprávnenom záujme Spoločnosti, osobné údaje môžu spracovávať aj niektorí dodávatelia alebo poskytovatelia služieb Spoločnosti. Dodávatelia a poskytovatelia, ktorí spolupracujú so Spoločnosťou, sú starostlivo vyberaní najmä na základe záruk, ktoré poskytujú na zabezpečenie technickej a organizačnej ochrany nami prenášaných osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov môžu pre Spoločnosť vykonávať len sprostredkovatelia, a to len na základe zmluvy o spracúvaní údajov. Spoločnosť môže na legitímne účely poskytnúť osobné údaje nasledujúcim príjemcom vo vyššie uvedenom zmysle:

 • dodávateľom na účely plnenia zmluvy a ochrany práv a oprávnených záujmov spoločnosti (marketing a komunikácia, IT, údaje);
 • poskytovateľom právnych služieb a konzultantom;
 • poskytovateľom poštových, komunikačných a elektronických komunikačných služieb;

Aktuálny zoznam príjemcov vrátane spracovateľov si môžete vyžiadať na kontaktných údajoch prevádzkovateľa uvedených v článku 3. Zásad ochrany osobných údajov.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje buď priamo, alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov predovšetkým v Českej republike alebo v Európskej únii (“EÚ”), kde platia a sú účinné rovnaké podmienky ochrany a bezpečnosti spracúvania osobných údajov pre celú EÚ alebo Európsky hospodársky priestor (“EHP”) prostredníctvom nariadenia GDPR.

Výnimočne sa osobné údaje prenášajú do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. V týchto prípadoch pred prenosom osobných údajov posudzujeme, či vybraný prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytuje primerané záruky a podmienky vrátane vymožiteľnosti vašich práv ako dotknutej osoby, pričom posudzujeme účinnú právnu ochranu osobných údajov v danej krajine. Prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa teda môže uskutočniť len vtedy, ak sú tieto podmienky splnené:

 • existuje rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa vybranej tretej krajiny/medzinárodnej organizácie, v ktorom sa konštatuje, že tretia krajina/medzinárodná organizácia zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
 • vybraný sprostredkovateľ alebo subsprostredkovateľ je schopný poskytnúť primerané organizačné a technické záruky a v krajine sprostredkovateľa alebo subsprostredkovateľa existuje vymožiteľnosť práv dotknutých osôb a účinná právna ochrana dotknutých osôb.

Vhodné záruky môžu zahŕňať:

 • právne záväzné a vykonateľné nástroje medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnými orgánmi;
 • záväzné podnikové pravidlá;
 • štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou;
 • štandardné doložky o ochrane údajov prijaté príslušným dozorným orgánom a schválené Európskou komisiou;
 • dohodnutý kódex správania so záväznými a vynútiteľnými povinnosťami spracovateľa v tretej krajine uplatňovať primerané záruky, a to aj s ohľadom na práva dotknutých osôb;
 • schválený certifikačný mechanizmus so záväznými a vynútiteľnými záväzkami spracovateľa v tretej krajine uplatňovať primerané záruky, a to aj so zreteľom na práva dotknutých osôb.

V prípade súborov cookie sa v USA okrem iného využívajú služby spoločnosti Google Inc. so sídlom mimo EÚ.

10.  Doba, počas ktorej sú vaše osobné údaje uložené v spoločnosti

Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu a archivuje ich v súlade so zákonnými lehotami stanovenými zákonom.

Pri spracúvaní vašich údajov na konkrétne účely dodržiavame pravidlá minimalizácie údajov. To znamená, že zhromažďujeme len tie vaše údaje, ktoré sú na konkrétny účel nevyhnutne potrebné. Spoločnosť má zároveň nastavené prísne interné pravidlá, ktoré overujú zákonnosť uchovávania osobných údajov; Spoločnosť teda neuchováva osobné údaje dlhšie, ako je oprávnená.

Údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, uchovávame tak dlho, kým je súhlas platne udelený. Po uplynutí tohto obdobia vás požiadame o opätovné udelenie súhlasu (aby sa predišlo pochybnostiam, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť).

Vo výnimočných prípadoch, napríklad v priebehu súdneho sporu, môžeme dokumenty obsahujúce vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Ide najmä o prípady, keď musíme poskytnúť dôkazy v súdnom spore, správnom konaní alebo na účely výkonu rozhodnutia (vzhľadom na zákonné premlčacie lehoty podľa platného Občianskeho zákonníka, napr. v súvislosti s poskytnutými zárukami).

Po zániku právneho dôvodu spracúvania osobných údajov ich spoločnosť bezodkladne vymaže.

Aby sme predišli pochybnostiam, samotný súhlas a jeho zmenu alebo odvolanie z dôvodu našich oprávnených záujmov uchovávame po celú dobu platnosti súhlasu, najdlhšie však 5 rokov po jeho zániku (odvolaní).

11. Sociálne médiá

Webové stránky spoločnosti môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou a na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady. Ak prostredníctvom týchto odkazov vstúpite na iné webové stránky, prevádzkovatelia týchto webových stránok od vás môžu zhromažďovať informácie, ktoré použijú v súlade so svojimi vlastnými zásadami, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad.

Webová lokalita spoločnosti vám môže tiež poskytnúť možnosť zdieľať alebo sledovať informácie o lokalite prostredníctvom sociálnych sietí prevádzkovaných tretími stranami (napr. prostredníctvom odkazov “zdieľať”, “páči sa mi”, “sledovať”).

Túto funkciu ponúkame, aby sme zvýšili záujem o stránku medzi používateľmi sociálnych sietí a umožnili vám zdieľať alebo sledovať názory, novinky a odporúčania z webovej stránky spoločnosti s vašimi kontaktmi. V každom prípade by ste mali mať na pamäti, že zdieľanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí môže mať za následok ich zhromažďovanie prevádzkovateľom siete a ich verejnú dostupnosť, a to aj prostredníctvom internetových vyhľadávačov.

Aby ste porozumeli ich zásadám ochrany osobných údajov, mali by ste si vždy prečítať príslušné zásady a informácie všetkých webových stránok, ktoré navštevujete, alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých zdieľate osobné údaje.

12. Práva dotknutých osôb

Máte právo najmä na:

 • Podľa článku 15 GDPR od nás získať informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, najmä o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanom období uchovávania osobných údajov, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo námietku, existencii práva na podanie sťažnosti, pôvode vašich údajov, ak ich nezískali sami, a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne relevantné informácie o ich podrobnostiach;
 • podľa článku 16 GDPR požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie osobných údajov, ktoré sme o vás uložili, a to bez zbytočného odkladu;
 • podľa článku 17 GDPR požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sme o vás uložili, ak spracúvanie nie je nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • podľa článku 18 GDPR požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak máte pochybnosti o presnosti údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ale odmietate ich vymazať, a ak osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu v súlade s článkom 21 GDPR;
 • podľa článku 20 GDPR požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, štandardnom a strojovo čitateľnom formáte alebo o ich prenos inej zodpovednej osobe;
 • podľa článku 21 GDPR právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú – pozri časť 11 Zásad ochrany osobných údajov nižšie;
 • podľa článku 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám predtým udelili; v dôsledku toho nebudeme môcť v budúcnosti pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu;
 • podľa článku 77 GDPR podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorný orgán môžete zvyčajne kontaktovať v mieste svojho obvyklého bydliska, pracoviska alebo sídla spoločnosti. Dozorný orgán je
  • v Slovenskej republike – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

13. Právo vzniesť námietku

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa článku 21 GDPR, ak existujú dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie alebo ak je námietka zameraná na priamy marketing. V prípade priameho marketingu máte právo podať všeobecnú námietku, ktorej vyhovieme bez uvedenia konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu alebo odmietnutie spracovania, stačí poslať e-mail na adresu gdpr@simplynature.cz.

14. Bezpečnosť údajov

Uvedomujeme si dôležitosť bezpečnosti vašich osobných údajov a robíme všetko pre to, aby sme ich chránili pred zneužitím, zásahom, stratou, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením. Na ochranu vašich osobných údajov sme zaviedli niekoľko bezpečnostných opatrení.

Zavádzame aj vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

15. Aktualizácie a zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné a účinné od 08.06.2023.

Uvedené zásady spracovania osobných údajov môžeme meniť vzhľadom na vylepšenie našich webových stránok a ponúk prostredníctvom našej webovej stránky alebo vzhľadom na zmenené právne požiadavky.